Środowisko naturalne

Działamy w sposób odpowiedzialny

Lasy są „zielonymi płucami" naszej planety. Ich zachowanie jest jednym z najważniejszych celów społecznych 21 wieku z uwagi na zrównoważony rozwój biosfery. Grupa ante traktuje to zadanie bardzo poważne.

Nasze procesy produkcyjne bazują na surowcach pozyskiwanych w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej i są konsekwentnie realizowane z wykorzystaniem metod przyjaznych dla środowiska. Dzięki ukierunkowanemu na przyszłość działaniu w sposób zgodny z zasadą 0% materiałów odpadowych, aktywnie przyczyniamy się do jakże potrzebnej ochrony klimatu. Szybko można zauważyć, że kierujemy się sercem i rozumem.

 

 

 

Las

Prosta zasada, która gwarantuje jego dalsze istnienie. Najbardziej istotną podstawą działalności ante są rodzime lasy położone w bliskości zakładów, które są eksploatowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że w ciągu całego roku nie wycina się większej ilości drzew, niż w tym samym czasie może przyrosnąć. W ten sposób można zapewnić trwałą dostępność odnawialnego surowca, jakim jest drewno.

Pod względem liczbowym oznacza to, że każdego roku w Niemczech można wyciąć 60 mln metrów przestrzennych drewna bez stwarzania zagrożenia dla lasów. W rzeczywistości wykorzystuje się tylko 40 - 45 mln metrów przestrzennych. Zasoby leśne są zatem traktowane w bardzo zrównoważony sposób. Analogiczna zasada powstała już pod koniec osiemnastego wieku w leśnictwie niemieckim, stanowiąc obecnie istotną podstawę dla bliskiej naturze eksploatacji lasów na całym świecie.

Dodatkowo od czasu Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro odbywającej się w 1992 r. utarły się jeszcze inne zasady takiego właśnie sposobu gospodarowania zasobami leśnymi. Zakładają one, że w ramach trzebieży wycina się jedynie pojedyncze drzewa, aby las został zachowany, oraz aby nie doszło do nagłej zmiany mikroklimatu, która mogłaby zaszkodzić mikroorganizmom glebowym. Pojedyncze obumarłe drzewa nie są wykorzystywane w celu zachowania biotopu roślin i zwierząt zasiedlających posusz. W obecnej hodowli lasów chemiczne środki ochrony roślin nie odgrywają już żadnej roli.

 

Krótkie trasy drewna

Produkcja grupy ante odbywa się w ramach własnych zasobów surowcowych: zużywane drewno pochodzi z okolicznych, rodzimych lasów. Minimalizuje to ilość energii zużywanej podczas transportu i znacząco przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń. Z jednej strony jest to możliwe dzięki możliwie krótkim dystansom pomiędzy lasem a zakładami, a z drugiej dzięki uproszczeniu tras wiodących do naszych klientów krajowych i zagranicznych; pozwala na to kompleksowa obróbka oraz uszlachetnianie drewna na miejscu w zakładzie.

Suszenie w komorach suszarniczych pozwala nam na znaczące obniżenie ciężaru oraz objętości transportowanego drewna.

Budowanie z drewna

Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia wykazały, że pomieszczenia wykonane w drewnie mają pozytywny wpływ na dobre samopoczucie mieszkańców. Stwierdzenie to dotyczy również drewna klejonego firmy ante, które doskonale nadaje się do coraz bardziej popularnej, widocznej stolarki wewnętrznej. Można je stosować na stałe w pomieszczeniach zamkniętych bez konieczności używania chemicznych środków ochronnych.

Dzięki odpowiednim konstrukcjom i technologiom budowlanym można z nich na ogół zrezygnować również w przypadku elementów zewnętrznych, jak np. deskowanie dachu, okna i drzwi. Tym samym szerokie występy dachu nie mają atrakcyjny wygląd, lecz także skutecznie chronią fasady przed wodą deszczową, znacząco przyczyniając się tym samym do trwałego utrzymania wartości budynku.

Ochrona klimatu

Emisje CO2 są głównym czynnikiem wywołującym efekt cieplarniany. Pod tym pojęciem rozumiemy szkodliwy wpływ spalania kopalnych źródeł energii na gospodarkę cieplną Ziemi. Wypromieniowywane przez nią ciepło nie przedostaje się w całości do przestrzeni kosmicznej, gdyż spaliny, a w szczególności dwutlenek węgla, tworzą swojego rodzaju tarczę cieplną. Stosując produkty drewniane pomagają Państwo skutecznie ograniczyć emisję CO2. Biomasa roślinna, przede wszystkim pochodząca z drzew, jest oprócz oceanów najbardziej istotnym „absorberem CO2" na Ziemi. Obieg CO2 w drewnie jest neutralny: W procesie fotosyntezy liście pobierają dwutlenek węgla (CO2) i wykorzystują go (oprócz innych substancji) do wzrostu drzewa, jednocześnie wydzielając tlen (O2) . Podczas próchnienia lub spalania drewna uwalniana jest dokładna taka sama ilość CO2, co związanego w nim węgla (C). Dzięki zastosowaniu drewna jako materiału budowlanego związany w nim węgiel zostaje trwale zgromadzony i nie ulega ponownemu przekształceniu w CO2, jak ma to miejsce w przypadku naturalnego rozkładu drewna. Tym samym jeden dom jednorodzinny o konstrukcji drewnianej związuje przeciętnie 47 ton CO2.

Tarcica produkowana każdego roku w ante gromadzi ok. 165 000 ton węgla. Odpowiada to 610 000 ton CO2. Obliczeniowo oznacza to, że roczną emisję CO2 kompensuje 48 000 domów jednorodzinnych.

Nowa energia

100% energii odnawialnej, 0% materiałów odpadowych. Drewno jest doskonałym surowcem o uniwersalnym zastosowaniu. Nadaje się do recyklingu materiałów i odzysku energii, a także ulega rozkładowi w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Z tego powodu w ante nie ma żadnych odpadów.

Wszystkie odpady drewniane powstające podczas wytwarzania produktów ante podlegają pełnemu wykorzystaniu. Wióry i trociny są prasowane w pelet o dużej wartości energetycznej, a kora i okrawki drewna służą jako paliwo dla dwóch instalacji spalania biomasy. W ten sposób nie tylko eliminujemy konieczność wywozu pozostałości na ciężarówkach, np. do zakładów papierniczych lub zakładów produkcji tworzyw drzewnych, lecz również oszczędzamy ok. 11 milionów litrów oleju opałowego rocznie. Ponieważ: dzięki budowie spalarni biomasy staliśmy się samowystarczalni, a także uzyskujemy ilość prądu większą niż potrzeba dla naszych zakładów i komór suszarniczych.

Kontakt Produktseite (PL)

Zapytanie
Privacy policy*
nach oben