Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Ogólne warunki dostaw i płatności

Dla obrotu gospodarczego o charakterze niekupieckim

 1. W przypadku płatności gotówką należność jest płatna natychmiast przy odbiorze towaru bez potrąceń.
 2. O ile nie ustalono inaczej, w przypadku sprzedaży celowej płatność następuje od razu po dostawie towaru.
 3. Do momentu pełnego uregulowania płatności dostarczany towar pozostaje własnością sprzedającego.

Dla obrotu gospodarczego o charakterze kupieckim

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki dostaw i płatności stanowią nieodłączną część wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw i świadczeń sprzedającego, zarówno w bieżących jak i przyszłych stosunkach handlowych.
 2. Dodatkowo - o ile nie zostają naruszone nasze warunki - obowiązują zwyczaje przyjęte w handlu drewnem, a w szczególności tzw. zwyczaj z Tegernsee (niem. Tegernseer Gebräuche) w odpowiednio obowiązującej wersji oraz z wszelkimi załącznikami i aneksami.
 3. Sprzeczne lub odmienne warunki kupującego, a w szczególności warunki zakupu, wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia przez sprzedającego. Nasze warunki dostaw i płatności obowiązują również wówczas, gdy realizujemy dostawy bez wyraźnego zastrzeżenia wiedząc o warunkach kupującego, które stojąc w sprzeczności z naszymi warunkami dostaw lub od nich odbiegają.
 4. W razie jednoczesnego wystąpienia dwóch pisemnych potwierdzeń zawierających rozbieżne treści lub postanowienia, obowiązuje potwierdzenie sprzedającego.
 5. W ramach stosunków umownych sprzedający ma prawo do wykorzystywania i gromadzenia danych firmowych i osobowych kupującego w zakresie regulowanym przepisami Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2 Oferty, terminy dostaw

 1. Oferty sprzedającego pozostają niewiążące do momentu ostatecznego potwierdzenia zlecenia; w międzyczasie zastrzega się prawo do sprzedaży towaru innemu nabywcy. Zamówienia są wiążącymi ofertami kupującego. Sprzedający ma prawo do przyjęcia tej oferty na piśmie w ciągu 2 tygodni. Zlecenie uważa się za przyjęte w przypadku jego realizacji przez sprzedającego w terminie lub niezwłocznie po wpłynięciu.
 2. Uzgodnienia i dodatkowe porozumienia wymagają pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.
 3. Terminy dostaw obowiązują z zastrzeżeniem prawidłowych i terminowych dostaw własnych, chyba że nieprawidłowe lub opóźnione dostawy własne są skutkiem winy sprzedającego, bądź sprzedający pisemnie potwierdził wiążące terminy dostaw. W razie niemożności dotrzymania terminów z przyczyn niezawinionych przez sprzedającego, wyklucza się możliwość odstąpienia od umowy z powodu opóźnień.
 4. Ceny sprzedaży uważa się za ustalone tylko wtedy, gdy zostaną one potwierdzone przez sprzedającego na piśmie. Do cen sprzedaży należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z odpowiednio obowiązującą stawką. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny sprzedaży obowiązują na następujących na warunkach: towar załadowany w miejscu nadania.
 5. W przypadku dostaw na obszarze UE kupujący musi podać swój numer VAT UE. Jeżeli dana dostawa nie jest obciążona podatkiem od towarów i usług, wówczas kupujący musi terminowo wskazać na ten fakt, oraz przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające.
 6. Jeżeli druga strona w ciągu czterech dni nie wyraziła sprzeciwu wobec pisemnych uzgodnień, wówczas ich treść uważa się za uzgodnioną i obowiązującą dla obydwu stron.

§ 3 Dostawa i przejście ryzyka

 1. Miejscem wykonania świadczenia dla dostawy sprzedającego jest miejsce załadunku. W przypadku dostarczenia ryzyko ponosi kupujący. Towar jest dostarczany w uzgodnione miejsce. W razie zmiany dyspozycji związane z tym, dodatkowe koszty ponosi kupujący.
 2. Dostawy częściowe są dozwolone w dopuszczalnym zakresie i będą przyjmowane.
 3. Dostawa franco plac budowy lub franco magazyn oznacza dostawę bez rozładunku, pod warunkiem istnienia drogi dojazdowej, na którą może wjechać samochód ciężarowy. Jeżeli pojazd dostawczy zjedzie z przejezdnej drogi dojazdowej na polecenie sprzedającego, wówczas ten ostatni odpowiada on za powstałe szkody. Kupujący dokonuje rozładunku niezwłocznie i w odpowiedni sposób. Kupujący zostanie obciążony kosztami związanymi z zawinionym przez niego czasem oczekiwania.
 4. Brak dotrzymania przez sprzedającego terminów i czasów dostaw uprawnia kupującego do dochodzenia należnych mu praw dopiero w przypadku, gdy wyznaczył on sprzedającemu stosowny termin dodatkowy wynoszący co najmniej 8 dni roboczych.
 5. Siła wyższa, spory pracownicze lub inne niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne okoliczności, takie jak działania władz, zakłócenia ruchu drogowego itd., w pełni zwalniają sprzedającego z obowiązku dostawy na czas trwania skutków tych wydarzeń lub w razie wystąpienia niemożliwości wykonania.
 6. W przypadku zwłoki w wykonaniu świadczenia lub zawinionej przez sprzedającego niemożliwości jego wykonania kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy przy uwzględnieniu stosownego terminu dodatkowego. W pozostałych przypadkach zakres roszczeń kupującego ogranicza się do zwrotu udokumentowanych kosztów dodatkowych (zakup zabezpieczający pokrycie zapotrzebowania). Warunkiem tego jest pisemne powiadomienie sprzedającego o takim zakupie przy dotrzymaniu stosownego terminu (liczonego od momentu wystąpienia zwłoki lub niemożliwości wykonania świadczenia). Należy przy tym zebrać co najmniej trzy porównywalne oferty. Wyklucza się dalsze, wykraczające poza ten zakres roszczenia odszkodowawcze. W przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa sprzedającego, jego przedstawiciela ustawowego bądź pomocnika zakres roszczeń odszkodowawczych ogranicza się do szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia towaru lub innego rodzaju niewykonania umowy przez kupującego sprzedający ma prawo żądać od niego zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 25% wartości zlecenia bez konieczności szczegółowego dokumentowania. Suma odszkodowania może być wyższa bądź niższa, jeżeli sprzedający lub kupujący udokumentuje fakt poniesienia odpowiednio wyższej bądź niższej szkody.

§ 4 Płatność

 1. Faktury można wystawiać osobno dla każdej dostawy z datą wysyłki towaru. Dotyczy to również dostaw częściowych. Bieg uzgodnionych terminów płatności rozpoczyna się tego dnia.
 2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, zaliczki zapłacone przy zawarciu umowy zalicza się proporcjonalnie na poczet poszczególnych dostaw częściowych.
 3. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, cena kupna oraz ceny świadczeń dodatkowych są wymagalne w momencie przekazania przedmiotu zakupu i wręczenia bądź przesłania faktury.
  Kupujący musi dokonać zapłaty w ciągu 10 dni bez potrąceń.
 4. Uregulowanie faktury za pomocą czeku bądź weksla odbywa się w celu zapłaty i wymaga zgody sprzedającego. O ile nie uzgodniono inaczej, dyskonto, opłaty od weksli i koszty obciążają kupującego. Zasadniczo nie wystawia się weksli zwrotnych. Jeżeli jednak w drodze wyjątku miałoby to miejsce w pojedynczych przypadkach, które jednak wymagają wyraźnego uzgodnienia, skutek zwalniający zadziała dopiero wówczas, gdy sprzedający otrzyma cenę zakupu a jednocześnie nie będą istnieć żadne dalsze zobowiązania.
 5. Sprzedający jest uprawniony do naliczania kupującemu, począwszy od dnia wymagalności, odsetek w wysokości ponoszonych przez siebie kosztów kredytu, jednakże nie niższych niż 8 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej (§ 247 niem. kodeksu cywilnego BGB); zastrzega się prawo dochodzenia dalszych szkód.
 6. W przypadku zwłoki w zapłacie lub oprotestowania czeku bądź weksla sprzedający ma prawo żądać płatności z góry za następne dostawy, może niezwłocznie zażądać uregulowania wszystkich niezapłaconych jeszcze rachunków oraz zwrócić przyjęte w celu zapłaty weksle, żądając płatności w gotówce bądź zabezpieczenia.
 7. Umowne terminy płatności obowiązują również w przypadku reklamacji z tytułu wad towaru, która okaże się uzasadniona w mało istotnym zakresie zgodnie z § 459 ust. 1 zd. 2 BGB. W pozostałych przypadkach w razie terminowo zgłoszonej, uzasadnionej reklamacji z tytułu wad towaru w rozumieniu § 459 ust. 1 BGB kupujący jest uprawniony do tymczasowego zatrzymania jedynie takiej części sumy kupna, która odpowiada kwocie rachunku za część dostawy objętą prawidłowo zgłoszoną reklamacją.
 8. Potrącenie wierzytelności wzajemnych jest dopuszczalne jedynie dla wierzytelności bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych.

§ 5 Jakość produktu, gwarancja

Drewno jest surowcem naturalnym, w związku z czym należy zawsze mieć na uwadze jego naturalne właściwości, odchylenia i cechy charakterystyczne; w szczególności przy zakupie i wykorzystaniu drewna kupujący powinien uwzględnić jego właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne. W razie potrzeby powinien on zasięgnąć porady fachowej.

 1. Wady jawne należy każdorazowo reklamować niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia towaru kupującemu. W przypadku przebarwień termin reklamacji ulega skróceniu do 7 dni kalendarzowych, o ile nie uzgodniono dostawy towaru suchego. W szczególności w okresie letnim, przy wysokich temperaturach powietrza, może ewentualnie dojść do powstawania rys, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Możliwość skorzystania z tego powodu przez kupującego z prawa zwrotu jest wykluczona.
 2. Wady ukryte, również ujawniające się podczas obróbki lub po obróbce, należy reklamować niezwłocznie po ich wykryciu, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych. Nie dotyczy to okrąglaków i tarcicy. W tych przypadkach, również w razie wad ukrytych, reklamacja jest dopuszczalna wyłącznie w terminie 14 dni kalendarzowych, a dla przebarwień w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania towaru. Niezmienione pozostają obowiązki zbadania towaru zgodnie z § 377 niem. kodeksu handlowego HGB.
 3. Wyklucza się możliwość późniejszej reklamacji, jeżeli odbioru towaru dokonuje kupujący lub jego pełnomocnik.
 4. Dodatkowo obowiązuje zasada, że właściwości przyrzeczone w rozumieniu § 459 ust. 2 BGB muszą być wyraźnie oznaczone jako takie. Powołanie się na normy DIN zasadniczo oznacza jedynie, że produkt odpowiada danej normie i nie stanowi przyrzeczenia ze strony sprzedającego, chyba że takowe zostało wyraźnie uzgodnione.
 5. W przypadku, gdy sprzedający podejmuje się również wbudowania, ułożenia lub montażu elementów budowlanych, wówczas nieodłączną częścią wszystkich ofert i umów dotyczących takich usług stają się niem. znormalizowane warunki zlecania i wykonawstwa robót budowlanych (VOB), a w szczególności Ogólne warunki umów wykonawstwa robót budowlanych (VOB, część B) oraz Ogólne przepisy techniczne dotyczące robót budowlanych (VOB, część C).
 6. W przypadku wadliwej dostawy zakres roszczeń kupującego ogranicza się do prawa do dodatkowej dostawy pozbawionego wad towaru w stosownym terminie. Wyklucza się dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu pozytywnego naruszenia umowy, winy w kontraktowaniu oraz działania niedozwolonego, chyba że roszczenia takie opierałyby się na działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie sprzedającego, jego ustawowego przedstawiciela lub pomocnika. Również w tych przypadkach odpowiedzialność ograniczona jest do szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.

§ 6 Zastrzeżenia własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego jako towar zastrzeżony do momentu uiszczenia ceny zakupu oraz uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z relacji biznesowej, oraz powstających w związku z przedmiotem sprzedaży. Zastrzeżenia własności nie uchyla zaksięgowanie poszczególnych wierzytelności na rachunek bieżący bądź wyprowadzenie salda i jego uznanie. Jeżeli w związku z zapłatą ceny zakupu przez kupującego powstanie odpowiedzialność wekslowa sprzedającego, wówczas zastrzeżenie własności nie wygasa przed wykupieniem weksla przez kupującego jako trasata. W przypadku zwłoki kupującego w zapłacie sprzedający, po wystosowaniu upomnienia, jest uprawniony do odebrania zastrzeżonego towaru, a kupujący jest zobowiązany do jego wydania.
 2. Jeżeli kupujący dokona przeróbki zastrzeżonego towaru na nową rzecz ruchomą, wówczas przeróbka ta następuje na rzecz sprzedającego, bez powstania dla niego żadnych zobowiązań z tego tytułu; nowa rzecz staje się własnością sprzedającego. W razie przeróbki wraz z towarem nienależącym do sprzedającego, ten ostatni nabywa prawo współwłasności powstającej rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości towaru zastrzeżonego do pozostałego towaru w momencie dokonania przeróbki.
  W przypadku połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru z towarem nienależącym do sprzedającego zgodnie z §§ 947, 948 BGB, wówczas ten ostatni staje się współwłaścicielem zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Jeśli w wyniku połączenia lub wymieszania kupujący uzyskuje wyłączną własność, wówczas przenosi on już teraz na sprzedającego współwłasność w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do innego towaru w momencie połączenia lub wymieszania. W takich przypadkach kupujący ma obowiązek nieodpłatnego przechowania rzeczy będącej własnością lub współwłasnością sprzedającego, która również stanowi towar zastrzeżony w rozumieniu poniższych postanowień.
 3. Jeżeli kupujący dokona zbycia zastrzeżonego towaru, oddzielnie lub wraz z towarem nienależącym do sprzedającego, wówczas kupujący już teraz dokonuje cesji wierzytelności powstałych z tytułu dalszego zbycia towaru w wysokości wartości zastrzeżonego towaru z wszystkimi prawami ubocznymi i z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami; sprzedający cesję tę przyjmuje. Jeżeli odsprzedany towar zastrzeżony stanowi współwłasność sprzedającego, wówczas cesja wierzytelności obejmuje kwotę odpowiadającą wartości udziału sprzedającego we współwłasności. Ust. 1 zd. 2 obowiązuje odpowiednio w przypadku przedłużonego zastrzeżenia własności; cesja należności przyszłych zgodnie z ust. 3 zd. 1 i 3 obejmuje również saldo należności.
 4. Jeśli kupujący wmontuje zastrzeżony towar jako istotny składnik nieruchomości osoby trzeciej, wówczas kupujący już teraz dokonuje cesji powstałych wierzytelności z tytułu wynagrodzenia od osoby trzeciej lub tego, kogo to dotyczy, w wysokości odpowiadającej wartości zastrzeżonego towaru z wszelkimi prawami ubocznymi, włącznie z prawem do ustanowienia hipoteki kaucyjnej, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami; sprzedający cesję tę przyjmuje. Odpowiednio obowiązuje ust. 3 zd. 2 i 3.
 5. Jeżeli kupujący wmontuje zastrzeżony towar jako istotny składnik swojej własnej nieruchomości, wówczas kupujący już teraz dokonuje cesji wierzytelności powstających z tytułu zbycia nieruchomości w ramach działalności gospodarczej lub z tytułu praw do nieruchomości, w wysokości odpowiadającej wartości zastrzeżonego towaru z wszystkimi prawami ubocznymi i pierwszeństwem przed innymi wierzycielami; sprzedający cesję tę przyjmuje. Odpowiednio obowiązuje ust. 3 zd. 2 i 3.
 6. Kupujący jest uprawniony i upoważniony do dalszego zbycia, użycia lub wmontowania zastrzeżonego towaru jedynie w ramach zwyczajowej i prawidłowej działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem faktycznego przeniesienia wierzytelności na sprzedającego w rozumieniu ust. 3, 4 i 5 . Kupujący nie ma prawa do innego rodzaju rozporządzania zastrzeżonym towarem, a w szczególności do ustanowienia zastawu i przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności.
 7. Sprzedający upoważnia kupującego, z zastrzeżeniem możliwości odwołania, do inkasa wierzytelności cedowanych zgodnie z ust. 3, 4 i 5. Sprzedający nie skorzysta z przysługującego jemu samemu prawa inkasa dopóty, dopóki kupujący będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych, również wobec osób trzecich. Na żądanie sprzedającego kupujący wskaże dłużników cedowanych wierzytelności, a także zawiadomi ich o cesji wierzytelności; sprzedający jest również upoważniony do samodzielnego zawiadomienia dłużników o cesji.
 8. Kupujący niezwłocznie poinformuje sprzedającego o egzekucji osób trzecich z zastrzeżonego towaru lub ze scedowanych wierzytelności, z jednoczesnym przekazaniem dokumentów niezbędnych do wniesienia sprzeciwu.
 9. Wraz ze wstrzymaniem płatności, wnioskiem o ogłoszenie upadłości, wszczęciem postępowania upadłościowego, jak również sądowego lub pozasądowego postępowania układowego wygasa prawo do dalszego zbywania, używania i wmontowywania zastrzeżonego towaru oraz upoważnienie do inkasa scedowanych wierzytelności; upoważnienie do inkasa wygasa również w przypadku oprotestowania czeku lub weksla.
 10. W przypadku, gdy wartość udzielonych zabezpieczeń przewyższa wartość wierzytelności o więcej niż 20%, sprzedający ma obowiązek retrocesji lub zwolnienia zabezpieczenia według własnego wyboru. Własność zastrzeżonego towaru i scedowane wierzytelności przechodzą na kupującego wraz z uregulowaniem wszystkich wierzytelności sprzedającego, które wynikają z kontaktów handlowych.

§ 7 Miejsce wykonania świadczenia i właściwość terytorialna sądu

 1. Miejscem wykonania dla zapłaty ceny zakupu oraz pozostałych świadczeń kupującego jest zawsze siedziba sprzedającego.
 2. Dla kupców posiadających wszystkie uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów prawa handlowego sądem właściwym jest sąd w DE-58099 Hagen, Niemcy.

§ 8 Postanowienia końcowe

Niezgodność jednego bądź kilku niniejszych postanowień z ustawą, lub ich prawna nieskuteczność wynikająca z innego powodu, w niczym nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy.
W takim przypadku strony umowy zobowiązują się do przyjęcia regulacji zastępczych, które w możliwie najbliższy sposób oddają cel gospodarczy nieskutecznego postanowienia.
Jeżeli w pojedynczych przypadkach nie zawarto odmiennego porozumienia w formie pisemnej, wówczas zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie.

Grupa ante:

 • ante-holz GmbH
 • ante-holz GmbH & Co. KG
 • ante Haus und Garten GmbH & Co. KG
 • ante-holz-Polska Sp. z o.o.
 • Im Inkerfeld 1, 59969 Bromskirchen-Somplar

Stan na: wrzesień 2009

nach oben